Due to the ongoing Covid-19 outbreak our phones are running at reduced hours Monday to Friday between 9am and 1pm. Outside of these hours please leave a message with your name and number and we will get back to you as soon as possible.


NOTE (15/05/2020): These changes to the services we offer, and access to our offices, will be regularly reviewed.

Mind Aberystwyth – Statement regarding COVID-19 (Coronavirus) 17th March 2020

In accordance with local, national, and UK Government advice, Mind Aberystwyth has now taken the decision to suspend all of our group activities. This includes all the activities that we run in our offices located at The Cambria as well as the Woodland and Gardening groups. The last group we will be running is the Drop-In on Wednesday 18th of March 1:30pm – 4:00pm. This decision has not been made lightly and we understand that many individuals within our community attend our groups as a way to maintain or improve their own wellbeing.  This decision has been made to comply with current advice regarding social-distancing as a method to delay and suppress the coronavirus.  As a charity that aims to improve mental health and to support the most vulnerable we will be contacting each attendee by alternative means on a regular basis to provide support and assistance.

We have also made the decision to alter how we support individuals that have tenancy needs.  Because of the unprecedented circumstances that we all find ourselves in, we have decided to temporarily change how we support our clients.  We are suspending face-to-face visits and instead will be providing support via alternative means, like via the telephone or by email.

Finally we have also made the decision to temporarily close our offices to members of the public.

These changes to the services we offer, and access to our offices, will be regularly reviewed.  

If any person reading this statement has any questions or concerns please either contact your support worker directly, or call Mind Aberystwyth on 01970 626225, or email us at info@mindaberystwyth.org.  As we make changes to our services please bear with us if we cannot respond to you immediately.

If any individual needs emotional support, guidance, or advice then please consider calling the Community Advice and Listening Line (C.A.L.L.) on 0800 132 737, or text help to 81066.  This is a free and confidential service that is open 24 hours a day, 7 days a week.

Oherwydd y sefyllfa gyda Covid-19 bydd ein ffonau yn rhedeg dros oriau llai o Ddydd Llun i Ddydd Gweneer rhwng naw y bore ac un y pnawn. Tu allan i’r oriau yma, gadewch neges gyda’ch enw a rhif cyswllt, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib

Mind Aberystwyth – Datganiad ynghylch COVID-19 (Coronafeirws) 17eg Mawrth 2020

Yn unol â chyngor lleol, cenedlaethol a Llywodraeth y DU, mae Mind Aberystwyth bellach wedi penderfynu atal ein gweithgareddau grŵp. Mae hyn yn cynnwys yr holl weithgareddau rydyn ni’n eu cynnal yn ein swyddfeydd yn y Cambria yn ogystal â’r grwpiau Coetir a Garddio. Nid yw’r penderfyniad hwn wedi’i wneud yn ysgafn ac rydym yn deall bod llawer o unigolion yn ein cymuned yn mynychu ein grwpiau fel ffordd i gynnal neu gwella lles eu hunain. Gwnaed y penderfyniad hwn i gydymffurfio â chyngor cyfredol ynghylch pellhau cymdeithasol fel dull i oedi ac atal y coronafirws. Fel elusen sy’n ceisio gwella iechyd meddwl ac i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed, byddwn yn cysylltu â phob mynychwr trwy ddulliau amgen yn rheolaidd i ddarparu cefnogaeth a chymorth.

Mi fydd y grŵp olaf, sef y ‘Drop-in’ yn rhedeg ar Ddydd Mercher 18ed Mawrth 2020.

Rydym hefyd wedi gwneud y penderfyniad i newid sut rydym yn cefnogi unigolion sydd ag anghenion tenantiaeth. Oherwydd yr amgylchiadau digynsail rydym i gyd yn profi, rydym wedi penderfynu newid dros dro sut rydym yn cefnogi ein cleientiaid. Rydym yn atal ymweliadau gwyneb yn wyneb ac yn lle hynny byddwn yn darparu cefnogaeth trwy ddulliau amgen, fel dros y ffôn neu drwy e-bost.

Yn olaf rydym hefyd wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd dros dro i aelodau’r cyhoedd.

Bydd y newidiadau hyn i’r gwasanaethau a gynigiwn, a mynediad i’n swyddfeydd, yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.

Os oes gan unrhyw berson sy’n darllen y datganiad hwn unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â’ch gweithiwr cymorth yn uniongyrchol, neu ffoniwch Mind Aberystwyth ar 01970 626225, neu anfonwch e-bost atom at info@mindaberystwyth.org. Wrth i ni wneud newidiadau i’n gwasanaethau, mae’n bosib ni fyddwn yn gallu ymateb i chi ar unwaith, ond mi fyddwn yn eich ateb mor fuan â phosib.

Os oes angen cefnogaeth, arweiniad neu cyngor emosiynol ar unrhyw unigolyn, gallwch ffonio Llinell Gyngor a Gwrando’r Gymuned (CALL) ar 0800 132 737, neu gyrrwch y gair help mewn neges destun at 81066. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sydd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Welcome to Mind Aberystwyth!

Mind Aberystwyth are a mental health charity, working across Ceredigion. We provide support and promote wellbeing through our activity groups, drop-in services, and one to one tenancy support.

What we do:

We are here to make sure anyone who has a mental health problem has somewhere to turn for advice and support. You can call to speak with someone between 9:30 and 4:30 on weekdays: 01970626225.

We’re based in The Cambria, Marine Terrace, SY23 2AZ.

We offer one to one tenancy support for adults living in Ceredigion who require support with housing or tenancy.

We also offer a range of Wellbeing and Activity services.
Please click the links above for more information!

Development of our Growing Minds and Woodland services is supported by an award from Postcode Local Trust, a grant-giving charity funded entirely by players of People’s Postcode Lottery.