THERE ARE CHANGES TO OUR SERVICES DUE TO COVID-19. CLICK HERE FOR MORE INFORMATION.

We are very sorry but our offices are closed to the public….

How to contact us

Due to the ongoing Covid-19 outbreak we have regretfully decided to keep our offices closed to visitors at this time.  This means that if people call in to see us at the office we will not have any-one available to help them immediately.  We want to help you in spite of these restrictions so please send us a message. You can:
• Call us on 01970 626225 Monday to Friday between 9am and 1pm to speak to some-one.
• Call us at any time and leave a message with your name and number and we will get back to you as soon as possible.
• Email us on info@mindaberystwyth.org
We will keep all our working arrangements under review as let you know as soon as the situation changes.

Statement regarding COVID-19 (Coronavirus)

In accordance with local, national, and UK Government advice, Mind Aberystwyth has taken the decision to suspend all of our group activities. This includes all the activities that we run in our offices located at The Cambria as well as the Woodland and Gardening groups. This decision has not been made lightly and we understand that many individuals within our community attend our groups as a way to maintain or improve their own wellbeing.  This decision has been made to comply with current advice regarding social-distancing as a method to delay and suppress the coronavirus.  As a charity that aims to improve mental health and to support the most vulnerable we will be contacting each attendee by alternative means on a regular basis to provide support and assistance.

We have also made the decision to alter how we support individuals that have tenancy needs.  Because of the unprecedented circumstances that we all find ourselves in, we have decided to temporarily change how we support our clients.  We are suspending face-to-face visits and instead will be providing support via alternative means, like via the telephone or by email.

Finally we have also made the decision to temporarily close our offices to members of the public.

These changes to the services we offer, and access to our offices, will be reviewed regularly.

Mind Aberystwyth

Mae'n ddrwg iawn gennym ond mae ein swyddfeydd ar gau i'r cyhoedd…

Sut i gysylltu â ni

Oherwydd y sefyllfa gyda Covid-19 rydym wedi penderfynu i gadw ein swyddfeydd ar gau i ymwelwyr am y tro. Mae hyn yn golygu ni fydd gennym rhywun ar gael i helpu ar unwaith os fydd pobl yn galw mewn i’r swyddfa. Rydym eisiau helpu er gwaethaf y cyfyngiadau hyn felly anfonwch neges atom. Gallwch:

 • Ffoniwch ni ar 01970 626225 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9 y bore ac 1 y pnawn.
 • Tu allan i’r oriau yma, gadewch neges gyda’ch enw a rhif cyswllt, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.
 • Gyrrwch e-bost at info@mindaberystwyth.org

Byddwn yn adolygu ein trefniadau gwaith yn rheolaidd, ac yn gdael chi wybod pan mae’r trefniadau yma yn newid.

Datganiad ynghylch Covid-19 (Coronafeirws)

Yn unol â chyngor Lleol, cenedlaethol a Llywodraeth y DU, mae Mind Aberystwyth bellach wedi penderfynu atal ein gweithgareddau grŵp. Mae hyn yn cynnwys yr holl weithgareddau rydyn ni’n eu cynnal yn ein swyddfeydd yn y Cambria yn ogystal â’r grwpiau Coetir a Garddio. Nid yw’r penderfyniad hwn wedi’i wneud yn ysgafn ac rydym yn deall bod llawer o unigolion yn ein cymuned yn mynychu ein grwpiau fel ffordd i gynnal neu gwella lles eu hunain. Gwnaed y penderfyniad hwn i gydymffurfio â chyngor cyfredol yngylch pellau cymdeithasol fel dull i oedi ac atal y coronafeirws. Fel elusen sy’n ceisio gwella iechyd meddwl ac i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed, byddwn yn cysylltu â phob mynychwr trwy ddulliau amgen yn rheolaidd i ddarparu cefnogaeth a chymorth.

Rydym hefyd wedi gweud  y penderfyniad i newid sut rydym yn cefnogi unigolion sydd ag anghenion tenantiaeth. Oherwydd yr amgylchiadau digynsail rydym i gyd yn profi, rydym wedi penderfynu newid dros dro sut rydym yn cefnogi ein cleientiaid. Rydym yn atal ymweliadau gwyneb yn wyneb ac yn lle hynny byddwn yn darparu cefnogaeth trwy ddulliau amgen, fel dros y ffôn ney drwy e-bost.

Yn olaf, rydym hefyd wedi gwneus y penderfyniad i gau ein swyddfeydd dros dro i aelodau’r cyhoedd.

Bydd y newidiadau hyn i’r gwasanaethau a gynigiwn, a mynediad I’n swyddfeydd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.

CLICK HERE TO FIND OUT HOW TO BECOME A TRUSTEE

Become a Trustee

We’re Mind Aberystwyth, the mental health and wellbeing charity serving the people of Aberystwyth and Ceredigion.

We are recruiting to a number of voluntary positions to join our amazing Board of Trustees and to share in our continuing success.

“For anyone who is passionate about the work that Mind Aberystwyth does, like myself, I would highly recommend considering a role as trustee.  It can be a great way to get an insight into the management of a charity, everyone has been really supportive, and it feels great to be involved.”  Sally Bathurst, Trustee

Our Vision

We won’t give up until everyone experiencing a mental health problem gets both support and respect.

Our Mission

We provide advice and support to empower anyone experiencing a mental health problem.  We campaign to improve services, raise awareness and promote understanding.

Our Services

We achieve our vision and mission through the delivery of wellbeing & tenancy support, a monthly newsletter, peer support, training courses, health and wellbeing activities and mental health advice and guidance.

Whether you are an experienced trustee or wanting to take your first steps at Board level we want to hear from you.  We are looking for trustees who have skills, knowledge, or experience in one or more of these areas:

Lived experience / Digital / Public relations / Experience of support service delivery / Finance / Legal / Human Resources / Influencing / Charity governance / Fundraising and income generation

As a trustee you will have

 • Induction, training and reimbursable expenses
 • Opportunities to make strategic decisions and learn new skills
 • Opportunities to network with senior professionals
 • Influence to shape charity development and service provision
 • The opportunity to improve health and wellbeing for your local community

The expected time commitment is 6 Board meetings per year (usually Tuesdays 4 to 6pm in Aberystwyth or online), ad hoc committee work, and events for staff and trustees to work together on opportunities that arise from time to time.

“Our Board are a fantastic group of people who are vital for making the big decisions and seeing the bigger picture.  We would be lost without them.” Mind Aberystwyth Staff

To apply, please download the Expression of Interest Form.

You may be interested in reading these documents before completing the EOI form.

The Essential Trustee

The Charity Governance Code

Closing date for expressions of interest 5pm on Friday 26th February

For an informal chat please contact Finance Manager Gillian Styles or Communications Manager Rob Allen by writing to info@mindaberystwyth.org or telephoning 01970 626225.

An application for a DBS (Disclosure and Barring Service) certificate will be submitted for all successful applicants.

Cliciwch yma i ddarganfod sut i fod yn ymddiriedolwr

EISIAU BOD YN YMDDIRIEDOLWR?

Mind Aberystwyth yw’r elusen lles a iechyd meddwl sy’n cynnig cymorth i bobl Aberystwyth a Ceredigion.

Mae gennym nifer o swyddi gwirfoddol ar gael i rhywun ymuno a’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ac i rannu ein llwyddianau.

Ein Gweledigaeth

Mae’n bwysig i ni fod pawb sy’n profi problem iechyd meddwl yn cael parch a chefnogaeth.

Ein Cenhadaeth

Rydym yn darparu cyngor a chymorth i unrhywun â problem iechyd meddwl. Rydym yn annog gwellhad gwasanaethau, codi amwybyddiaeth a hyrwyddo dealltrwydd.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn cyflawni ein gweledigaeth a cenhadaeth drwy darparu cefnogaeth tenantiaeth, cylchlythyr misol, cefnogaeth cymheiriaid, cyrsiau hyfforddiant, gweithgareddau iechyd a lles a chyngor iechyd meddwl.

Os ydych chi’n ymddiriedolwr profiadol neu eisiau cymryd eich camau cyntaf yn y maes, rydym eisiau clywed gennych. Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr sydd âsgiliau, gwybodaeth neu brofiad yn un neu fwy o’r meysydd canlynol.

Profiad bywyd/Darparu Gwasanaethau/Cysylltiadau Cyhoeddus/Cynhwysiant Digidol/Adnoddau Dynol /Dylanwadu Gwleidyddol/ Cyfreithiol/Ariannol/cynhyrchu incwm/Gwasanaethau statudol/Sector Elusennol Codi arian/rhoddion.

Fel ymddiriedolwr fydd gennych

 • Hanwythiad, hyfforddiant a threuliau ad-daladwy
 • Cyfleoedd i wneud penderfyniadau strategol ac i ddysgu sgiliau newydd
 • Cyfleoedd i rwydweithio ag uwch weithwyr proffesiynol
 • Dylanwad i lunio darpariaeth gwasanaethau a datblygiad elusennol
 • Cyfle i wella iechyd a lles eich cymuned

Disgwylir i ymddiriedolwyr ymrwymo i 6 cyfarfod Bwrdd y flwyddyn, gwaith pwyllgor pan fo angen, a digwyddiadau achlysurol i staff ac ymddiriedolwyr weithio gyda’i gilydd.

“Mae gennym grŵp o bobl gwych ar ein Bwrdd sy’n angenrheidiol i’r penderfyniadau mawr sydd angen eu gwneud. Byddem ar goll hebddynt.” Staff Mind Aberystwyth

I wneud cais, lawrlwythwch y Ffurflen MyneguElusennol Diddordeb.

Darllenwch y dogfennau yma cyn cwblhau’r Ffurflen Mynegu Diddordeb

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau 5pm ar Ddydd Gwener 26ain Chwefror

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’n Rheolwr Cyllid Gillian Styles neu ein Rheolwr Cyfathrebu Rob Allen drwy ysgrifennu at info@mindaberystwyth.org neu ffonio 01970 626225.

Bydd cais am dystysgrif DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) yn cael ei gyflwyno i’r holl ymgeiswyr llwyddiannus.

Click here to find out how to donate to Mind Aberystwyth

Mind Aberystwyth is a local independent charity supporting the mental health and wellbeing of Aberystwyth and Ceredigion.

We need your help to raise funds to ensure our front-line services are available to those who need them.  Especially now during the Coronavirus Pandemic.

If you would like to donate to Mind Aberystwyth, you can do so now by clicking here.

Donate online:

Using PayPal:

If you would like to fund raise for us, or to also give a donation, please click here

Using JustGiving:

Thank you.

If you have any queries, please contact us on 01970 626225 (9am - 1pm) or info@mindaberystwyth.org

Welcome to Mind Aberystwyth!

For mental health crisis contact your GP, call 999 or go to your nearest Accident & Emergency.  For 24/7 mental health support contact the Samaritans on 116 123 or NHS CALL 0800 132 737.

Mind Aberystwyth is a mental health and wellbeing charity, delivering services across Ceredigion.

We provide mental health support and promote wellbeing through our activity groups, drop-in services, peer support, training and one to one tenancy support.

What we do:

We are here to make sure anyone who has a mental health problem has somewhere to turn for advice and support.

You can call to speak with someone between 9:00 and 1.00pm on weekdays: 01970626225.

You can write to us at info@mindaberystwyth.org

You can visit us at The Cambria, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ (currently closed to the public)

Development of our Growing Minds and Woodland services is supported by an award from Postcode Local Trust, a grant-giving charity funded entirely by players of People’s Postcode Lottery.