Working across Ceredigion for better mental health / Gweithio ar draws Ceredigion i gael gwell iechyd meddwl

THERE ARE CHANGES TO OUR SERVICES DUE TO COVID-19. CLICK HERE FOR MORE INFORMATION.

We are very sorry but our offices are closed to the public….

How to contact us

Due to the ongoing Covid-19 outbreak we have regretfully decided to keep our offices closed to visitors at this time.  This means that if people call in to see us at the office we will not have any-one available to help them immediately.  We want to help you in spite of these restrictions so please send us a message. You can:
• Call us on 01970 626225 Monday to Friday between 9am and 1pm to speak to some-one.
• Call us at any time and leave a message with your name and number and we will get back to you as soon as possible.
• Email us on info@mindaberystwyth.org
We will keep all our working arrangements under review as let you know as soon as the situation changes.

Statement regarding COVID-19 (Coronavirus)

In accordance with local, national, and UK Government advice, Mind Aberystwyth has taken the decision to suspend all of our group activities. This includes all the activities that we run in our offices located at The Cambria as well as the Woodland and Gardening groups. This decision has not been made lightly and we understand that many individuals within our community attend our groups as a way to maintain or improve their own wellbeing.  This decision has been made to comply with current advice regarding social-distancing as a method to delay and suppress the coronavirus.  As a charity that aims to improve mental health and to support the most vulnerable we will be contacting each attendee by alternative means on a regular basis to provide support and assistance.

We have also made the decision to alter how we support individuals that have tenancy needs.  Because of the unprecedented circumstances that we all find ourselves in, we have decided to temporarily change how we support our clients.  We are suspending face-to-face visits and instead will be providing support via alternative means, like via the telephone or by email.

Finally we have also made the decision to temporarily close our offices to members of the public.

These changes to the services we offer, and access to our offices, will be reviewed regularly.

Mind Aberystwyth

Mae'n ddrwg iawn gennym ond mae ein swyddfeydd ar gau i'r cyhoedd…

Sut i gysylltu â ni

Oherwydd y sefyllfa gyda Covid-19 rydym wedi penderfynu i gadw ein swyddfeydd ar gau i ymwelwyr am y tro. Mae hyn yn golygu ni fydd gennym rhywun ar gael i helpu ar unwaith os fydd pobl yn galw mewn i’r swyddfa. Rydym eisiau helpu er gwaethaf y cyfyngiadau hyn felly anfonwch neges atom. Gallwch:

  • Ffoniwch ni ar 01970 626225 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9 y bore ac 1 y pnawn.
  • Tu allan i’r oriau yma, gadewch neges gyda’ch enw a rhif cyswllt, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.
  • Gyrrwch e-bost at info@mindaberystwyth.org

Byddwn yn adolygu ein trefniadau gwaith yn rheolaidd, ac yn gdael chi wybod pan mae’r trefniadau yma yn newid.

Datganiad ynghylch Covid-19 (Coronafeirws)

Yn unol â chyngor Lleol, cenedlaethol a Llywodraeth y DU, mae Mind Aberystwyth bellach wedi penderfynu atal ein gweithgareddau grŵp. Mae hyn yn cynnwys yr holl weithgareddau rydyn ni’n eu cynnal yn ein swyddfeydd yn y Cambria yn ogystal â’r grwpiau Coetir a Garddio. Nid yw’r penderfyniad hwn wedi’i wneud yn ysgafn ac rydym yn deall bod llawer o unigolion yn ein cymuned yn mynychu ein grwpiau fel ffordd i gynnal neu gwella lles eu hunain. Gwnaed y penderfyniad hwn i gydymffurfio â chyngor cyfredol yngylch pellau cymdeithasol fel dull i oedi ac atal y coronafeirws. Fel elusen sy’n ceisio gwella iechyd meddwl ac i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed, byddwn yn cysylltu â phob mynychwr trwy ddulliau amgen yn rheolaidd i ddarparu cefnogaeth a chymorth.

Rydym hefyd wedi gweud  y penderfyniad i newid sut rydym yn cefnogi unigolion sydd ag anghenion tenantiaeth. Oherwydd yr amgylchiadau digynsail rydym i gyd yn profi, rydym wedi penderfynu newid dros dro sut rydym yn cefnogi ein cleientiaid. Rydym yn atal ymweliadau gwyneb yn wyneb ac yn lle hynny byddwn yn darparu cefnogaeth trwy ddulliau amgen, fel dros y ffôn ney drwy e-bost.

Yn olaf, rydym hefyd wedi gwneus y penderfyniad i gau ein swyddfeydd dros dro i aelodau’r cyhoedd.

Bydd y newidiadau hyn i’r gwasanaethau a gynigiwn, a mynediad I’n swyddfeydd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.

FIND OUT HOW TO DONATE TO MIND ABERYSTWYTH

Mind Aberystwyth is a local independent charity supporting the mental health and wellbeing of Aberystwyth and Ceredigion.

We need your help to raise funds to ensure our front-line services are available to those who need them.  Especially now during the Coronavirus Pandemic.

If you would like to donate to Mind Aberystwyth, you can do so now by clicking here.

Donate online:

Using PayPal:

If you would like to fund raise for us, or to also give a donation, please click here

Using JustGiving:

Thank you.

If you have any queries, please contact us on 01970 626225 (9am - 1pm) or info@mindaberystwyth.org

For mental health crisis contact your GP, call 999 or go to your nearest Accident & Emergency.  For 24/7 mental health support contact the Samaritans on 116 123 or NHS CALL 0800 132 737.

Mind Aberystwyth is a mental health and wellbeing charity delivering services across Ceredigion.

We provide mental health support and promote wellbeing through our activity groups, drop-in services, peer support, training and one to one tenancy support.

We are here to make sure anyone who has a mental health problem has somewhere to turn for advice and support.

You can call to speak with someone between 9:00 and 1.00pm on weekdays: 01970 626225.

You can write to us at info@mindaberystwyth.org

You can visit us at The Cambria, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ (currently closed to the public)

Mind Aberystwyth gratefully acknowledges the funding and support from: