Vacancies

 

****************************************************************************

Support Officer: Aberystwyth

Gweithiwr Cymorth-Aberystwyth

We currently have vacancies for Support Officers at Mind Aberystwyth.

Mae gennym swyddi Gweithiwr Cymorth yn Mind Aberystwyth.

We are looking for dynamic and pro-active individuals to join our team, working to support people with mental health issues and individuals with autism. The work will involve the promotion of independent living skills. Access to a car is essential as support roles do involve travel throughout Ceredigion.

This post is subject to a successful Disclosure and Barring Service check.

Rydym yn edrych am unigolion deinameg a rhagweithiol i ymuno â’n tîm, i weithio a chefnogi pobl gyda phroblemau iechyd meddwl ag unigolion gyda Awtistiaeth. Bydd y gwaith yma yn cynnwys annog sgiliau byw’n annibynnol. Mae mynediad i gar yn hanfodol am fod gwaith cymorth yn cynnwys teithio drwy gydol Ceredigion.

 

Mae’r swydd yma yn amodol ar wiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS) llwyddiannus.

 

For more information about the roles please download our application pack from our website www.mindaberystwyth.org/about/vacancies.

For a hard copy of the application pack please contact Simone Thompson on 01970 626225. Please note that CVs are not accepted.

Am fwy o wybodaeth amdan y swyddi, gallwch lawrlwytho ein ffurflen gais o’r wefan www.mindaberystwyth.org/about/vacancies.

Am gopi bapur o’r ffurflen cysylltwch a Simone Thompson ar 01970 626225. Nodwch na fydd CVs yn cael eu derbyn.

 

Closing Date: Sunday 4th June 2017

Dyddiad Cau: Dydd Sul 4ydd o Fehefin 2017

 *******************************************************************

Application Form – Support Officer Mind Aberystwyth

FORM_EO FORM_EO

Support Officer – Guidance Notes (2017)

Support Officer Job Description (May 2017)

 *******************************************************************

Swyddog Cyllid Finance Officer

i weithio 22.5 awr yr wythnos ar gyflog £18,000 – 21,000 pro rata

We currently have a vacancy for a post as a Finance Officer for 22.5 hours per week. Salary £18,000 – 21,000 pro rata

Rydym yn chwilio am berson deinamig a fydd yn ymuno â’n tîm yn gweithio i ddarparu gweinyddiaeth ariannol a chyfrifo penigamp, a chynllunio cefnogaeth i rediad esmwyth y mudiad a’i ddatblygiad. Bydd y person yn cyd-weithio gyda’r Prif Weithredydd a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i sicrhau cyflawni goblygiadau statudol a chyfreithiol, gan ddilyn ymarfer y Comisiwn Elusennau.  Bydd y person llwyddiannus yn gweithio yn ein swyddfa brysur yn Aberystwyth ran amlaf, ond ar adegau yn teithio ledled Cymru i gyfarfodydd, dan gyfarwyddyd y Prif Weithredydd.

We are looking for a dynamic and pro-active individual to join our team, working to provide excellent financial administration, accounting and planning to support the effective running and development of the organization. The role will involve working closely with the Chief Executive and Board of Directors to ensure that statutory and legal obligations are met as well as Charity Commission recommended practice. The successful applicant will work from our busy Aberystwyth office for the most part with occasional travel throughout Wales to meetings as directed by the Chief Executive.

Cewch fwy o wybodaeth am y swydd ar ein gwefan, www.mindaberystwyth.org lle gallwch lawrlwytho pecyn ymgeisio am y swydd

Os am gael y pecynnau hyn ar bapur, ffoniwch Simone Thompson 01970626225 os gwelwch yn dda. Nodwch nad ydym yn derbyn CV.

For more information about the role please download the application pack from our website www.mindaberystwyth.org or for hard copies please contact Simone Thompson on 01970626225. Please note that CVs are not accepted.

Dyddiad cau 14 Mehefin 2017, canol dydd 12.00 o’r gloch

Closing Date 14th June 2017, 12noon

Finance Officer – Job Description

Finance Officer – Guidance Notes

Application form

Equal Opportunity Monitoring

 *******************************************************************

Cyfle Cyffrous – Mind Aberystwyth yn recriwtio Cadeirydd

A oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl, ac a oes gennych bymtheg awr y mis yn rhydd i wirfoddoli?

Hoffech chi gyfrannu at waith sefydliad trydydd sector blaengar ac arloesol, sy’n helpu i wella bywydau nifer fawr o drigolion Aberystwyth a’r cylch?

Os felly, rydym yn chwilio am unigolyn dynamig, sy’n meddu ar sgiliau arwain a rheoli cadarn, i arwain ein Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 09 Mehefin, 12 ganol dydd

Edrychwch ar ein gwefan am fanylion: www.mindaberystwyth.org

Ymholiadau a cheisiadau i’w hanfon i info@mindaberystwyth.org

Mind Aberystwyth yn recriwtio Cadeirydd

Exciting Opportunity, Mind Aberystwyth are recruiting a Chair

Do you have an interest in mental health and have approximately 15 hours per month to volunteer?

Would you like to contribute to a forward thinking and innovative third sector organisation that helps improve the lives of many in and around Aberystwyth?

If so, we are looking for a dynamic individual with strong leadership and management skills to lead our Board of Directors

Deadline for applications: 09 June, 12noon

Please see our website for details: www.mindaberystwyth.org

Enquiries and applications to be sent to info@mindaberystwyth.org

MA Chair Application Pack May 2017